Στο διαδικτυακό τόπο της 30 min tactics Ltd, οι όροι “εμείς”,  “εμάς”, “δικό μας”, “30mintactics” αναφέρονται στην εταιρεία 30 min tactics Ltd. Ο όρος   “χρήστες” και “εσείς”  αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού, αυτό περιλαμβάνει και το προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και συνεργαζόμενες εταιρείες με την 30 min tactics Ltd.

Παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις  Επιστροφές Υλικού Ακυρώσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό, καθώς και των κειμένων Όρους χρήσης και Προϋποθέσεις, Όροι Παροχής Υπηρεσιών, και Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο. Διότι, οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου  συνιστά αποδοχή από εσάς όλων αυτών των οποίων παραθέτουμε σε όλα αυτά τα παραπάνω κείμενα καθώς και στο παρόν. Η αυστηρότητα των κειμένων αυτών καθώς και του παρόντος έγκειται για την προστασία της 30mintactics και την δική σας από οποιαδήποτε κακόβουλη πρόθεση και/ή πράξη, κυρίως τρίτων.

Ευθύνη

Η 30mintactics δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής που αναγράφονται παρακάτω.

Η 30mintactics δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της 30mintactics.

Η 30mintactics δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της 30mintactics περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η 30mintactics δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την 30mintactics και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

Επιστροφές προϊόντων, εμπορευμάτων

•Στην περίπτωση λάθους της 30mintactics. Σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής

•Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της την 30mintactics, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων, εμπορευμάτων και με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης.

•Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα, εμπορεύματα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση.

•Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος/εμπορεύματος ή αλλοίωσης της αρχικής τους συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

•Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την 30mintactics.

•Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η επίδειξη νόμιμου παραστατικού μας. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού προς εταιρείες/οργανισμούς πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής

•Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα (7) επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η 30mintactics έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα, εμπορεύματα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

•Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση της πιστωτικής του κάρτας.

•Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο  της 30mintactics

•Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα είναι: Ζαλοκώστα 44 & Κηφισίας, 15233 Χαλάνδρι

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων

Αποστολές προϊόντων, εμπορευμάτων

Εφόσον έχει προηγηθεί τηλέφωνο στο λογιστήριο της 30mintactics, συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με το προϊόν με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών της 30mintactics. Μέσα στο πακέτο θα έχετε τοποθετήσει το έντυπο επιστροφής στο οποίο θα μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν εφόσον βέβαια το προϊόν πληρεί τις προϋποθέσεις επιστροφής. Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό όπως έχει εξηγηθεί αναλυτικά παραπάνω. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας, εφόσον επιθυμείτε, χωρίς επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από το κατάστημά μας και σε διάστημα 12 εργάσιμων ωρών.

Γενικά

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία υπηρεσία, όπως, να απεικονίσουμε αλλαγές στη Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους σε όλους τους όρους.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Οι σχέσεις μας διέπονται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους που διέπουν τον διαδικτυακό μας τόπο ή με τους τροποποιημένους όρους, θα πρέπει να διακόψετε οποιαδήποτε χρήση του.

Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους εν λόγω όρους ή τις υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Συναινούμε, εμείς και εσείς, στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είτε μεγάλη εταιρεία, είτε ξεκινάτε τώρα μία επιχείρηση σίγουρα θα έχουμε μία λύση για εσάς. Οι υπηρεσίες μας και τα εργαλεία που διαθέτουμε, σε όλο το φάσμα την επιχειρηματικής δράσης, σας οδηγούν βήμα – βήμα χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις σε επιθυμητά αποτελέσματα.